مقالات امور اجاره

تصرف عدوانی

در دعوا ممانعت از حق شخص به طور کامل مانع تصرف صاحب حق می‌شود اما در دعوا مزاحمت یک شخص اختلال جزئی در در تصرف حق ایجاد می‌کند و این دو دعوا بیشتر در حق انتفاع و ارتفاع موضوعیت دارد. حق انتفاع چیست؟  شخصی می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک....

دعوای تجویز انتقال منافع چیست؟

قراردادهای اجاره به دو سال ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ تقسیم می‌شوند چند و در سال ۱۳۵۶ با حقی به نام کسب و پیشه مواجه می‌شویم که هرگاه مستاجر ملک تجاری را اجاره کند با قرارداد اجاره حق کسب و پیشه به صورت خودکار ایجاد میشود اگر بعد از انقضای مدت به تصرف خود ادامه دهد در....

تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید در چیست؟

امروزه در دعاوی ملکی به کرات به دو واژه حقوقی تخلیه ید و خلع ید برخورد می‌کنیم و بسیاری از مردم تصور می‌کنند که این واژه معنای یکسانی دارند اما اگر در دادخواست خود این دو واژه را به جای هم قرار بدهیم قطعاً تبعات و آثار حقوقی متفاوتی بر می خوریم در ادامه به....