تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید در چیست؟

  1. خانه
  2. مقالات امور اجاره
  3. جزئیات مقاله
تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید در چیست؟

امروزه در دعاوی ملکی به کرات به دو واژه حقوقی تخلیه ید و خلع ید برخورد می‌کنیم و بسیاری از مردم تصور می‌کنند که این واژه معنای یکسانی دارند اما اگر در دادخواست خود این دو واژه را به جای هم قرار بدهیم قطعاً تبعات و آثار حقوقی متفاوتی بر می خوریم در ادامه به تفاوت این دو واژه حقوقی می‌پردازیم.

در ابتدا لازم به ذکر است که دعوای خلع ید در اموال غیرمنقول کاربرد دارد.

معنی حقوقی خلع ید چیست؟

خلع ید به معنای برکناری دست شخص مزاحم از ملک خود است. و به طور مثال شخصی با نیت و قصد دشمنی در ملک یا آپارتمان شما بدون مجوز قانونی تصرف می کندو از تحویل ملکی که شما صاحب قانونی آن هستید (چون سند دارید) خودداری داری می‌کند دعوا شبیه تصرف عدوانی می‌باشد در تصرف عدوانی هم فرد ملک را بدون مجوز قانونی بدون اذن صاحب ملک تصرف می‌کند در قانون مدنی با لغت حقوقی غصب مواجه می‌شویم که همان معنای خلع ید و تصرف عدوانی می‌باشد.

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی در چیست؟

در خلع ید باید حتماً مالکیت خود را اثبات کنید (با در دست داشتن سند) اما در دعوای رفع تصرف عدوانی داشتن سند الزامی نیست و هم اینکه در ملک تصرف داشته باشید نشان دهنده مالکیت شما می‌باشد.

اما تخلیه ید چیست؟ شخصی ملک خود را برای زمان مشخص به شخصی امانت می دهد یا اذن در تصرف میدهد (مثل عقد اجاره) و طبق قرارداد باید زمان مشخص ملک را به صاحب آن برگردانید اگر بعد از اتمام قرارداد یا رجوع از اذن از دادن ملک خودداری کنید در اینجا مالک دعوای تخلیه ید مطرح می‌کند.

تفاوت خلع ید و تخلیه در چیست؟

  1. در خل ید شخص بدون اذن و مجوز قانونی در ملک شما تصرف می کند اما در تخلیه یک شخص با مجوز قانونی ملک را به مدت مشخص از شما امانت می گیرد یا شما اذن استفاده داده اید و اگر بعد از اتمام زمان، از تحویل ملک خودداری کند در اینجا شما می توانید دعوای تخلیه ید مطرح کنید.
  2. دعوای خلع ید در دعاوی ملکی (اموال غیر منقول) مطرح می شود اما تخلیه ید هم در اموال منقول (مثل ماشین) و هم غیر منقول (مثل خانه )مطرح میشود.

نتیجه گیری: هنگام طرح دعوا به جایگاه حقوقی این دو واژه حتما توجه کنید زیرا اگر در خواسته خود به اشتباه این دو دعوا را مطرح کنید قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.

 

  • اشتراک گذاری وبلاگ:

alidantism

زمان عضویت نویسنده: 6 آبان 1401

پاسخ شما به دیدگاه