مقالات امور قراردادی

نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت الف) مشخصات طرفین کارفرما/ نماینده کار فرماآقای / خانم / شرکت ……………………………. فرزند ………………………… شماره شناسنامه / شماره ثبت …………………به نشانی ……………………………………………….. کارمندآقای / خانم …………………………….. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه ………………… شماره ملی ………………….. میزان تحصیلات ………………. به نشانی …………………………………………………………..این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و)....

نمونه قراردادکار غیر موقت

نمونه قراردادکار غیر موقت الف) مشخصات طرفین کارفرما/ نماینده کارفرماآقای / خانم / شرکت …………………………………. فرزند ……………………… شماره شناسنامه/ شماره ثبت ………………….به نشانی: کارمندآقای / خانم …………………………. فرزند ……………………….. متولد ………………………… شماره شناسنامه …………………..شماره ملی ……………………………. میزان تحصیلات ……………………… به نشانی …………………………………………………… ب) نوع قرارداد: دائم نوع کار یا حرفه ای که کارمند به آن....

قرارداد پیمانکاری چیست؟

قرارداد پیمانکاری نوعی از قرارداد است که دارای دو طرف می‌باشد: کارفرما و پیمانکار. در این قرارداد، کارفرما، جهت انجام پروژه‌ای که در دست دارد، مطابق مقررات نحوه تنظیم قرارداد، قراردادی را با پیمانکار منعقد کرده و به موجب آن، پیمانکار، متعهد می‌شود که در زمان تعیین شده در قرارداد پیمانکاری، پروژه مربوطه را انجام....