نمونه قرارداد کار موقت

  1. خانه
  2. مقالات امور قراردادی
  3. جزئیات مقاله
نمونه قرارداد کار موقت

نمونه قرارداد کار موقت

الف) مشخصات طرفین

کارفرما/ نماینده کار فرما
آقای / خانم / شرکت ……………………………. فرزند ………………………… شماره شناسنامه / شماره ثبت …………………
به نشانی ………………………………………………..

کارمند
آقای / خانم …………………………….. فرزند ………………………….. متولد ……………………… شماره شناسنامه …………………
شماره ملی ………………….. میزان تحصیلات ………………. به نشانی …………………………………………………………..
این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ی 10 قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.


الف) مدت قرارداد

مدت این قرارداد ……………… ماه است که شروع آن از تاریخ ……………………… و پایان آن تاریخ …………….. می باشد و محل انجام کار واقع در ………………… به نشانی ………………………………………………….. می باشد.

تبصره: 3ماه ابتدای این قرارداد جنبه ی آزمایشی دارد و در حین و پایان مدت مذکور چنانچه نحوه ی خدمت کارمند فوق الذکر مورد تایید کارفرما نباشد طبق مقررات قانون کار به این قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

ب) موضوع قرارداد:

انجام کار در قسمت ………………………. شرکت میباشد و آقای/ خانم ……………………………….. متعهد است که وظایف محوله را با رعایت مقررات و طبق شرح وظایف ابلاغ شده به ایشان انجام دهد.

پ) ساعت کار:

ساعت کار در شرکت معادل 44 ساعت کار در هفته می باشد و در صورت انجام اضافه کاری طبق مقررات قانون کار مزایای اضافه کار به کارمند پرداخت خواهد شد.

ج) حق السعی:

  1. حقوق ماهیانه ………………………. ریال
  2. حق جذب ماهیانه ……………….. ریال
  3. خوارو بار و مسکن ………………..ریال
  4. کمک عائله مندی …………………… ریال
  5. سایر مزایا …………………………. ریال

 خانم/آقای ……………………. طی مدتی که برای این شرکت کار میکند حق استفاده از تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی سالیانه را بر اساس قانون کار خواهد داشت..

این قرارداد پس از پایان خدمت از سوی هر از یک طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز با توافق طرفین و پرداخت حق سنوات معادل یک ماه از آخرین حقوق و مزایای دریافتی در ازای هر سال خدمت میتوان این قرارداد را فسخ کرد مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف دیگر قرارداد اعلام شده باشد.

محل امضای کارفرما

محل امضای کارمند

  • اشتراک گذاری وبلاگ:

alidantism

زمان عضویت نویسنده: 6 آبان 1401

پاسخ شما به دیدگاه