ماده ۸۴ ایین دادرسی مدنی

  1. خانه
  2. مقالات عمومی
  3. جزئیات مقاله
ماده ۸۴ ایین دادرسی مدنی

قانونگذار حقوقی را برای خواهان پیش بینی نموده است اعمال آن منوط به اقدام او تا پایان اولین جلسه دادرسی و یا تا اولین جلسه دادرسی پیش بینی شده است و این ایرادات از قواعد آمره شناخته شده و  اگر در زمان مقرر طرح شده باشد دادگاه مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا به آن رسیدگی نماید.

دادگاه صلاحیت نداشته باشد

البته در این مورد صلاحیت ذاتی بیشتر مورد توجه است زیرا این نوع صلاحیت از قواعد آمره می باشد و صلاحیت محلی جزوه قواعد تکمیلی می‌باشد اما هر دوی این صلاحیت اگر در انتخاب دادگاه صالح موجب ایراد می‌باشد صلاحیت ذاتی چیست؟ 
یعنی در دادگاهی که دعوا را مطرح می‌کنیم از حیث صنف نوع درجه صالح باشد و منظور از صلاحیت محلی چیست؟ دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند باید از لحاظ حوزه جغرافیایی صالح باشد.

ایراد امر مطروحه

یعنی دعوایی که مطرح شده است قبلاً در همان دادگاه یا دادگاه دیگر با همین طرفین دعوا مطرح شده و در حال رسیدگی میباشد یا اگر همین دعوا نباشد ؛ با دعوای فعلی ارتباط داشته باشد که این ایراد موجب انتقال پرونده به مرجع  دیگر می‌شود و این ایراد به صورت موقت رسیدگی به دعوا را متوقف می‌کند.

ایراد اعتبار امر قضاوت شده

یعنی دعوای مطروحه پیش از این بین همین اشخاص یا وکلا نمایندگانشان مطرح شده بوده و حکم قطعی در مورد این موضوع ساده شده است و این موضوع مانع دائمی در رسیدگی به دعوا می‌باشد.

ایراد عدم اهلیت خواهان

اگر یکی از طرفین دعوا به سن رشد نرسیده و بلوغ کافی را نداشته و عقل آن زایل باشد و همچنین ورشکسته شده باشد موجب رد دعوا می‌باشد.

عدم توجه دعوا به خوانده

دعوا متوجه خوانده فعلی نباشد و طرح دعوا از طرف خواهان مرتبط با خوانده نمی‌باشد.

عدم ترتب آثار قانونی

یعنی به فرض اثبات دعوا، دعوای مطروحه فاقد اثر قانونی می‌باشد به طور مثال در هبه  قبض شرط صحت عقد می‌باشد و  اگر قبض صورت نگرفته باشد این دعوا فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

عدم مشروعیت دعوا

یعنی موضوع دعوا مشروع نباشد.

جزمی نبودن دعوا

اگر دعوا از طرف خواهان به صورت احتمال و گمان مطرح شده باشد و از روی یقین نباشد موجب صدور قرار رد دعوا می‌شود.

عدم  نفع

یعنی خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد و نفعی برای او در طرح دعوا وجود نداشته باشد.

طرح دعوا خارج از موعد قانونی

طرح دعوا مهلت معین‌ای بوده که نباید خارج از مهلت اقدام به طرح دعوا کرد و اگر خارج از موعد باشد به طرح دعوا رسیدگی نمی‌شود.

عدم احراز سمت

اگر شخصی به وکالت از نمایندگی طرح دعوا می کند باید سهمتان کاملاً مشخص و ضمیمه دادخواست‌مان باشد.

رد دادرس

به طور مثال دادرس نباید رابطه خویشاوندی تا درجه ۳ از هر طبقه با یکی از  اصحاب دعوا داشته باشد در ماده ۹۱ آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرس اشاره شده است.

نکته: این  ایراد ها باید تا پایان جلسه اول رسیدگی مطرح شود تا قاضی قبل از ورود به ماهیت دعوا آن را بررسی بکند.

نکته: اگر دادگاه صلاحیت نداشته باشد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود.

اگر رد دادرس باشد قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند.

و اگر غیر از این دو مورد فوق الذکر باشد دادگاه  قرار رد دعوا را صادر می‌کند.

در نتیجه وکلای محترم قبل از ورود به بررسی ماهیت دعوا می‌توانند ابتدا به ماده ۸۴ توجه بکنند.

  • اشتراک گذاری وبلاگ:

alidantism

زمان عضویت نویسنده: 6 آبان 1401

پاسخ شما به دیدگاه