نمونه قراردادکار غیر موقت

 1. خانه
 2. مقالات امور قراردادی
 3. جزئیات مقاله
نمونه قراردادکار غیر موقت

نمونه قراردادکار غیر موقت

الف) مشخصات طرفین

کارفرما/ نماینده کارفرما
آقای / خانم / شرکت …………………………………. فرزند ……………………… شماره شناسنامه/ شماره ثبت ………………….
به نشانی:

کارمند
آقای / خانم …………………………. فرزند ……………………….. متولد ………………………… شماره شناسنامه …………………..
شماره ملی ……………………………. میزان تحصیلات ……………………… به نشانی ……………………………………………………

ب) نوع قرارداد: دائم

نوع کار یا حرفه ای که کارمند به آن اشتغال می یابد:
محل انجام کار :
ساعت کار:

ج) حق السعی:

 1. مزد ثابت / روزانه / ساعتی …………………… ریال و حقوق ماهیانه …………………. ریال
 2. حق مسکن:
 3. بن کارگری:
 4. حق اوالد:
 5. حقوق و مزایای کارمند
  به صورت هفتگی / ماهانه به شماره حساب ……………………………………… نزد بانک ………………. شعبه…………….
  توسط کارفرما یا نماینده وی پرداخت میگردد.

بیمه:
به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما موظف است کارمند را نزد سازمان بیمه تامین اجماعی بیمه نماید.

عیدی و پاداش سالانه:
به موجب ماده واحده ی قانون
مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارمندان شاغل در کارگاه ها مشمول قانون کار به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارمندان به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارمند پرداخت میشود برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوطه به نسبت محاسبه خواهد شد.

حق سنوات یا مزایای پایان کار:
به هنگام فسخ قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون کار به کارمند پرداخت میشود.
این قرارداد در تاریخ : روز ……………….. ماه ………………… سال در دو نسخه تنظیم میشود یک نسخه نزد کارفرما و یک نسخه نزد کارمند تحویل میگردد.

محل امضای کارفرما

محل امضای کارمند

 • اشتراک گذاری وبلاگ:

alidantism

زمان عضویت نویسنده: 6 آبان 1401

پاسخ شما به دیدگاه